Религия на омразата. Цветан Гайд за лицемерието на човешката религия.

http://rodovzavet.com/religiya-na-omrazata.html


Директорът на Института по Т-Наука, разчел тракийската писменост, академик Цветан Гайд, възстановяващ приемствеността между Орфизма и учението и практиката на богомилите, и президиращ Тракийската Църква, говори за лицемерието на човешката религия.The director of the Institute of T-Science which decoded the Thracian Script Acad. Tsvetan Guide who is restoring the continuity between Orphism and the teachings and practices of the Bogomils and is the Primate of The Thracian Church, talks about the hypocrisy of the human religion.